אתם לא לבד!  אימון קוגניטיבי לשיפור הזיכרון, הקשב והריכוז בליווי מאמן אישי
התחל את תהליך האימון עם
הצטרף לרשימת התפוצה
שם פרטי
שם משפחה
דואר אלקטרוני

תקנון ותנאי שימוש באתר


"אפילו לכוכב רוק מגיעה פרטיות" מיכאל נובאק

Page Item : generalPageImg
שהות המשתמש באתר ו/או שימושו בשירותים המוצעים בו מעידים על הסכמתו לתנאים המפורטים בעמוד זה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

1.מטעמי נוחות נוקט תקנון זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. העושה שימוש באתר זה יקרא להלן המשתמש.

2.השירות באתר זה (להלן: "האתר") ניתן על ידי חברת Mindri Ltd. (להלן: "Mindri", או "החברה"). האתר מספק אימון קוגניטיבי ממוחשב לרווחת והתנסות המשתמש. Mindri אינה מתחייבת לתוצאות אימון זה ולא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש באתר.

3.המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית ובכלל זה המשתמש מודע ומסכים כי כל הסתמכות של משתמש על כל תוכן, מידע, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים או באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, הצעות, ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
4.החברה לא תהא אחראית לאי נוחות, עוגמת נפש, או לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי כספי או אחר (לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא) עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תהיה אחראית לאי נוחות, עוגמת נפש, או לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או אגבי, כספי או אחר שיגרם למשתמש כתוצאה מיעוץ הניתן באתר ו/או שירותים אחרים הניתנים באמצעותו ו/או לשימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים אליהם הגיע המשתמש באמצעות השירותים המוצגים או המפורסמים באתר.

5.השימוש באתר זה אסור למי שטרם מלאו לו 18 שנים, ללא לווי הורה, או אפוטרופוס אחר כמתחייב בדין. בהרשמתו מצהיר המשתמש כי גילו אכן עולה על 18 שנה. ניתן לרשום קטינים לשימוש באתר במידה והמשתמש הקטין עושה את השימוש באתר בלווי האפוטרופוס (טבעי או אחר) האחראי על אותו משתמש קטין או אם הוא עושה כן בלווי ממונה מקצועי/טיפולי/מוסדי של המשתמש הקטין והאפוטרופוס של אותו קטין אישר את הרישום לאתר לאחר שקרא תנאי שימוש אלה.
6.אין לאפשר שימוש של כל אדם אחר באתר זה שלא בהסכמתו ו/או שלא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום, ומבלי שהבין את כל תנאי תקנון זה לאחר שהוסברו לו.

7.במסגרת השימוש באתר מציעה Mindri למשתמש, ככל שהוא חפץ בכך לקבל משוב והנחיה. בשהות המשתמש באתר, המשתמש נותן את הסכמתו לקבלת הנחיה זו. אין לראות במשוב ובהנחיה הניתנים כתחליף לתרופה או לטיפול.

8.השימוש בתוכנה אינו מחליף אבחון מקצועי, טיפול רפואי ו/או תרופות ואינו מתיימר לרפא הפרעת הקשב, דמנסיה, וכיוב'

9.המשתמש רשאי להשתמש באתר זה למטרות פרטיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר זה לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש פרטי, בין אם מסחרית ובין שאינה מסחרית.

10.אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש או פעולה בלתי חוקיים.

11.אין להעביר לאתר זה כל מידע, פרט למידע הנדרש על ידי מפעיל האתר. בפרט אין להעביר או להעלות לאתר זה את התכנים הבאים:
11.1 כל תוכן הפוגע בזכויות של צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים וכל זכות קניינית אחרת.
11.2 תוכן פוגעני, לרבות תוכן מיני, שקרי, או מטעה, ולרבות תוכן המהווה לשון הרע, או תוכן הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב של אדם. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, קנטרני, מעליב, עוין או גס רוח.
11.3 כל תוכן הנוגע לפרטים אחרים שאינם המשתמש עצמו, לרבות כל תוכן המזהה או שבאמצעותו נמסרים פרטים ביחס לאנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זה. זאת למעט אפוטרופוס אשר רשאי להעביר את פרטיו של קטין המבקש לעשות שימוש באתר בהסכמתו של אותו אפוטרופוס וכפי שיפורט להלן.
11.4 כל תוכן מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת. זאת למעט תוכן עליו הסכימה Mindri בכתב ומראש.
11.5 כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("Virus"), תולעים ("Worms"), ואנדלים ("Vandals"), תכנים שיש בהם יישומים מזיקים ("Malicious Applications") לרבות תוכנות-עוינות כגון סוס-טרויאני ("Trojan Horses"), וכיוצא באלה.

12.החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי למסור לו על כך הודעה. המשתמש מוותר בזה על כל טענה שיש לו, או שתהא לו בעתיד בקשר עם פעולות אלה של וכן כל פעולה אחרת החברה, הנוגעות לשימוש בו.

13.השימוש במערכת כרוך בהרשמה ובמתן פרטים אישיים. הפרטים שנמסרו ישמשו את צוות של Mindri ו/או מי מטעמה (ואותם בלבד) כדי ליצור עמך קשר ולתת לך משוב והנחיה במהלך האימון.

14.הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. ישנה חשיבות מיוחדת לדייק לחלוטין בפרטים האישיים הנמסרים לצורך השימוש באתר ולצורך הקשר השוטף עם המשתמש. הזנת פרטים שגויים, הגם שאסורה, יכולה לפגוע באיכות הטיפול.

15.המשתמש באתר הינו האחראי הבלעדי לנכונות המידע אותו הוא מעביר לאתר. החברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.

16.החברה מכבדת את פרטיות גולשיה. מדיניות הפרטיות המורחבת נמצאת בתחתית העמוד הראשי של האתר בלינק שעליו כתוב "מדיניות פרטיות" והוא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מאחר ומדיניות זו, בדומה לתנאי השימוש, עלולה להתעדכן מעת לעת מומלץ לחזור ולעיין בו מדי תקופה.

17.על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981- כל משתמש יהא זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר החברה. משתמש שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות Mindri בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אםMindri סירבה, עליה להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

18.משתמש זכאי לדרוש, בכתב, מ-Mindri, שמידע המתייחס אליו יימחק ממאגרי החברה וכן כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.

19.מובהר בזה כי להחברה אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר. ומשכך כל העושה שימוש באתר זה עושה כן באחריותו הבלעדית.

20.בכוונת החברה כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

21.קנין רוחני
21.1כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים בקשר לאתר (ובתוך כך קוד האתר, קבצי האתר, שם ושם מתחם האתר) ובקשר לתוכן המופיע בו, לרבות שיטות האימון, עיצוב האתר, תרשימים, עיצובים, שרטוטים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, המלצות, ביקורות וכד' (להלן - "המידע") מוגנים ע"י דיני קניין רוחני ובכלל זה דיניי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל ודיני זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים לפי העניין. כך לדוגמא פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
21.2 המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע בניגוד לאמור בדיני הקניין הרוחני, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק ממנו.
21.3 חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, למחוק, להציג, לבצע, להעניק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה.
21.4 הסימנים המסחריים של החברה בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של החברה, או מותגים בבעלות החברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה בסימני המסחר או המותגים.

22.מדיניות פרטיות - החברה עושה שימוש במידע הנוגע לגולשים באתר בהתאם למדיניות הפרטיות הנגישה למשתמשים ב – www.mindri.co.il. מדיניות הפרטיות של האתר הינה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי שימו באתר אלה, ומשתמש השוהה באתר או עושה בו שימוש מקבל על עצמו את תנאיה.

23.באתר קיימים קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים. למנהלי האתר ול Mindri-אין כל שליטה על החומרים אליהם ניתנת הגישה באמצעות קישורים אלה ואין היא אחראית לתכנים להם מתאפשרת הגישה באמצעותם, הן מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. שימוש בקישורים אלה נעשה על אחריות המשתמש בלבד והוא פוטר את החברה מכל אחריות בקשר עם שימוש בקישורים האמורים. בין היתר נדרש המשתמש לספק מידע שבאמצעותו יגבו התשלומים המגיעים לה דרך חברת Pay Pal. החברה אינה אחראית על השימוש שחברת Pay Pal עושה במידע האמור וכן אינה אחראית על כל מעשה או מחדל שנעשה בקשר עם מידע זה.

24.Mindri עושה מאמצים לספק מידע עדכני ומדויק במידת האפשר. יחד עם זאת, Mindri אינה אחראית לעדכניות המידע הניתן באתר והתאמתו לצרכי המשתמש, וכן אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל החברה או מי מהאתרים אליהם מצויים קישורים באתר.

25.החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת מבלי מתן התראה על כך למשתמש.

26.על השימוש באתר וכן על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית המתאימה בתל-אביב-יפו.