אתם לא לבד!  אימון קוגניטיבי לשיפור הזיכרון, הקשב והריכוז בליווי מאמן אישי
התחל את תהליך האימון עם
הצטרף לרשימת התפוצה
שם פרטי
שם משפחה
דואר אלקטרוני

מדיניות פרטיות


"אפילו לכוכב רוק מגיעה פרטיות" מיכאל נובאק
מדיניות פרטיות
הנהלת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ושימוש בתכנים, ובשירותים השונים המצויים בו מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות המפורטת להלן.
1.מטעמי נוחות נוקט מסמך זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. העושה שימוש באתר זה יקרא להלן המשתמש.

2.השירות באתר זה (להלן: "האתר") ניתן על ידי חברת Mindri Ltd. (להלן: "Mindri", או "החברה").

3.מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי השימוש באתר, הנגישים למשתמשים ב –http://www.mindri.co.il/term_of_use. כל המשתמש או השוהה באתר מקבל על עצמו את תנאי מדיניות הפרטיות ותנאי התקנון ותנאי שימוש באתר.

4.מידע הנאסף בעת השימוש באתר והשימושים בו

4.1בזמן הגלישה והשימוש באתר ייתכן ויצטבר במאגרי החברה מידע על הרגלי הגלישה של המשתמש. בין היתר יתכן ויצטבר מידע הנוגע לתכנים והשירותים בהם התעניין המשתמש, הפרסומות שקרא המשתמש, כתובת האינטרנט (כתובת IP) ממנה ניגש המשתמש לאתר, קישורים חיצוניים בהם השתמש המשתמש, משך הזמן שהיה המשתמש באתר ואילו פעולות ביצע בו. מידע זה יישמר אצל החברה.
4.2בנוסף, ייתכן ויצטבר מידע אצל החברה שנמסר על ידי המשתמש, לרבות שמו, תאריך לידתו, מגדרו, מספר הטלפון שלו, כתובות הדוא"ל שלו, תשובות שהשיב לשאלות שנשאלו במסגרת פעילותו באתר ועוד. חלק ממידע זה מצוי בשדות החובה, שחובה על המשתמש למלאם בטרם תתאפשר פעילותו באתר. במקרה כזה, שדות החובה אלה מסומנים בטופס הרישום מפורשות. מובהר, כי אין חובה על המשתמש למלא את אותם שדות חובה, אך מבלי למסור את כל הפרטים בשדות החובה לא תוכל לקבל גישה לשירותים שהחברה מציעה.
4.3השימוש שיעשה בנתונים הנמסרים על ידי המשתמש, או נאספים על שימושו באתר, ייעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
4.4חשוב לציין כי המידע שנאסף במסגרת שימוש המשתמש באתר סטטיסטי ברובו, ואינו מאפשר את זיהויו של המשתמש באופן אישי. מידע זה הוא נועד לצורך שיפור רמת השירותים והתכנים המוצעים באתר ויצירת שירותים ותכנים חדשים.
5.החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המשתמש ישירות מפעם לפעם באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, או כל שיטת דיוור אחרת, בכדי לספק למשתמש מידע בדבר שירותים, אירועים, ושאר סוגי מידע שיווקי ופרסומי, מידע המגיע ישירות מהנהלת האתר ומידע שתקבל הנהלת האתר לצורך משלוח מידי מפרסמים. במידה שהמשתמש מעונין לקבל מידע זה, המשתמש רשאי בכל עת לפנות לחברה בבקשה שיסירו את שמו מרשימות התפוצה.

6.במקרה הצורך, ייתכן ומידע מסוים שנאסף באתר, יועבר לצד שלישי לשם ניתוח, למען המשך פיתוחו ותפעולו של האתר. בכל מקרה לא יועבר מידע לצדדים שלישיים אלא כפי שהוסכם והותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתתעדכן מעת לעת.

7.מסירת מידע לצדדים שלישיים

7.1חלק מהשירותים באתר, מנוהלים על ידי צדדים שלישיים, לרבות שותפים עסקיים של החברה, או נותני שירותים ותוכן של החברה (להלן: "צדדים שלישיים"). שירותים אלה מוגשים לעיתים באמצעות מחשביהם של אותם צדדים שלישיים ולא ממחשבי החברה. כך לדוגמא, שירותי התשלום והסליקה בגין שירותים הניתנים באתר נעשה באמצעות חברת Pay Pal תוך שימוש במחשביה. חשוב לציין כי יתכן שבמהלך השימוש בשירותים האמורים יתכן ויתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים אודותיו, או שייאסף לגביו מידע מסוגים שונים.
7.2השימוש במידע שנאסף או נמסר לצדדים שלישיים כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולא למדיניות הפרטיות של החברה. לכן מומלץ לעיין גם במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים.
7.3מובהר כי החברה לא תישא באחריות לשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים או לכל פרט או מידע הקשור בהם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע אצל צדדים שלישיים, או מדיניות הפרטיות שלהם.
7.4החברה מעבירה לצדדים שלישיים מידע המזהה משתמשים באופן ספציפי, אלא במקרים הבאים:
7.4.1ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר. זאת לרבות שימוש בפרטים אישיים הנוגעים לאמצעי התשלום של המשתמש הנאספים באמצעות חברת Pay Pal;
7.4.2במידה שמשתמש מפר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, את תקנון ותנאי השימוש של האתר, או איזה מהשירותים המוצעים בו;
7.4.3במידה והמשתמש מבצע באתר ו/או באמצעותו דבר עבירה על חוקי מדינת ישראל ו/או הדחה לדבר עבירה על חוקי מדינת ישראל.
7.4.4ככל שתתקבל דרישה מרשות חוקיות מוסמכות להעביר מידע אודות המשתמש אליה או לצד שלישי מטעמה;
7.4.5במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין החברה ובאי כוחם;
7.4.6במקרה והחברה תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודות המשתמש בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש של המשתמש או של צד שלישי.
7.4.7הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את המידע המצטבר באתר לכל גוף או חברה נוספת הנמצאת בשליטתם בתנאי שהמידע יישמר ויטופל בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה שהנהלת האתר תחליט להתמזג עם גוף מסחרי נוסף תישמר לה הזכות להעביר את המידע במאגריה להתקשרות החדשה בתנאי שתנאי הפרטיות המפורטים בהסכם זה יישמרו ויהיו מקובלים על באי הכוח בהתקשרות החדשה.

8.אבטחת מידע
החברה מפעילה מערכות ומנגנונים למען אבטחת המידע המופיע באתר. יחד עם זאת, ולמרות משנה הזהירות בו נוקטת החברה בקשר עם המידע המצוי באתר, אין ביכולת החברה או מי מטעמה להבטיח באופן מוחלט שלא תתבצע חדירה בלתי מורשית על ידי גורם חיצוני לאתר שתאפשר גישה למידע המצוי בו. אי לכך, אין הנהלת האתר מתחייבת שמאגרי המידע ושירותי האתר יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע. ובשהותך או שימושך באתר הינך מותר על כל טענה ותביעה שתהא לך בקשר עם אבטחת המידע האמור.

9.זכות לעיין במידע

9.1על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע המוחזק לגביו באתר. אדם שעיין במידע הנוגע אליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם החברה סירבה, עליה להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובה של החברה לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
9.2בנוסף, אם המידע שבאתר משמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניה בדיוור ישיר"), כי אז זכאי המשתמש על-פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגרי החברה.
9.3מובהר כי מחיקת מידע עלולה למנוע מהמשתמש להמשיך ולקבל באתר.

10.Cookies
10.1החברה משתמשת בטכנולוגיית "עוגיות" או "Cookies" במסגרת התפעול השוטף של האתר, בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע למגמות השימוש באתר, למען אבטחת המידע באתר, ובכדי לאמת פרטים.
10.2"עוגיות" או "Cookies" הן למעשה כינוי לקובצי טקסט הנוצרים על ידי דפדפן האינטרנט שלך בעקבות פקודה ממחשב מרוחק. קבצים אלה מכילים תיעוד של הדפים בהם צפה המשתמש בזמן שהותו באתר, האתרים מהם הגיע המשתמש לאתר, זמן שהותו באתר וכו'. קבצים אלה מקלים על תהליך הגלישה החוזרת של המשתמש מאחר והם מכילים מידע רב שאין צורך לטעון אותו שוב, כדוגמת רישום חוזר לשירות. חשוב לציין כי המידע המופיע בעוגיות הינו מידע מוצפן.
10.3בכל רגע יכול המשתמש לבחור למחוק את העוגיות מהכונן הקשיח שלו באמצעות כניסה למערכת ההפעלה, בתוך תיקיית קבצי אינטרנט זמניים. יחד עם זאת, ראוי לציין שנטרול קבצים אלה עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל לשוב ולהשתמש בשירותים והתכונות באתר, כולם או חלקם באופן מלא, או באופן שעשה קודם לכן.
11.החברה רשאית לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת וזאת מבלי מתן התראה על כך למשתמש.

בברכת שימוש פורה,
Mindri כשהדברים מסתדרים במקום
Page Item : generalPageImg
Page Item : SecondContent